مدیریت منابع انسانی

مدیریت منابع انسانی چیست و چه کاربردی دارد؟

مدیریت منابع انسانی، شامل سیاست‌ها و اقدامات مورد نیاز برای اجرای بخشی از وظیفه مدیریت است که با بعضی از از فعالیت‌های کارکنان یک سازمان در ارتباط قرار می‌گیرد و امروزه دارای اهمیت فراوانی است. به ویژه از مدیریت منابع انسانی در زمینه‌هایی از قبیل کارمندیابی، آموزش دادن به کارکنان، […]